POLITYKA PRYWATNOŚCI I
POLITYKA COOKIES

/ Opracowanie niniejszej polityki prywatności / prawa autorskie – radca prawny Ilona
Przetacznik, Legalny Biznes Online 

Korzystanie z bloga i strony internetowej pozytywna-akademia-jezykowa.pl oraz sklepu
internetowego oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki
Cookies.
Zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Informuję Cię w
niej, w jaki sposób troszczę się o Twoje dane, jak je przetwarzam, komu je powierzam i wiele
innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI ……………………………………………………………………………………………………………1
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ………………………………………………………………………………….2
§2 DEFINICJE …………………………………………………………………………………………………………..2
§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA ………………………………………………3
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? …………………………3
CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH
NIEPODANIA? ……………………………………………………………………………………………………….3
W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY
TWOJE DANE OSOBOWE PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY? ……4
W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE? ………………………………………………………………….6
JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA? …………………………………………………………………………6
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych
technologii pojawiających się na stronie internetowej pozytywna-akademia-jezykowa.pl.
Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Agnieszka
Sołowiej-Głuszek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POZYTYWNA AKADEMIA
JĘZYKOWA pod adresem Bramki, ul. Białych Brzóz 4, 05-870 Błonie NIP: 5372321306
zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej zwana dalej Administratorem.
Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz o Twoją prywatność jako
Użytkownika Strony. Cieszę się, że odwiedziłeś moją Stronę.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i
Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres email:
pozytywnaakademiajezykowa@gmail.com lub agnieszka@pozytywna-akademiajezykowa.
pl
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a
każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.
Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie
obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi
przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki
prywatności.
§2 DEFINICJE
CZY MOŻESZ COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ? ………………………………………………………..7
CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH? …………………..8
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE? …………………………………………………….9
LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON ……………………………………………………………….9
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ………………………………………………………………………………..9
KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH? …………………………………………..10
CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH? ……………………………………..11
CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE? ……………………………………………………………………..11
§4 FORMULARZE ……………………………………………………………………………………………………11
§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE ………………………………..15
§6 TECHNOLOGIE ………………………………………………………………………………………………….15
§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES ……………………………………………………………………………..15
§8 ZGODA NA COOKIES ………………………………………………………………………………………….19
§9 LOGI SERWERA …………………………………………………………………………………………………19
Administrator – Agnieszka Sołowiej-Głuszek prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą POZYTYWNA AKADEMIA JĘZYKOWA pod adresem Bramki, ul. Białych Brzóz 4,
05-870 Błonie NIP: 5372321306
Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące
się pod adresem pozytywna-akademia-jezykowa.pl.
Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez
Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za
pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i
innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie
uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe
informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki
prywatności.
Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej
Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.
Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych
osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki
newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Agnieszka Sołowiej-Głuszek
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POZYTYWNA AKADEMIA JĘZYKOWA pod
adresem Bramki, ul. Białych Brzóz 4, 05-870 Błonie NIP: 5372321306
CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST
KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady
zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem
możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych
działań.
Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których
Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego
Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6
ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na
zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo
to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH
PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE PODAWANE W
RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?
Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w
następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np.
reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie
internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
3. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach
Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO (zgoda);
4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania
umowy);
7. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu
bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już
moim klientem;
8. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą
służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);
10. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych
automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies
Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);
11. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO (zgoda);
12. zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych
platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);
13. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora),
14. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez
Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
15. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z
zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym
interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora),
16. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach
marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (zgoda),
17. w celu informowania o zmianach, aktualizacjach strony i produktów,
dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do
indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
18. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych
produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
19. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
20. w celu obsługi fanpage na Facebooku i Instagramie pod nazwą Pozytywna
Akademia Językowa i grup na Facebooku pod nazwami: Ćwicz swój angielski z
Pozytywną Akademią Językową, Pozytywna Akademia Językowa – kursanci, Masterclass Pozytywna Akademia Językowa i
wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora).
21. w celu obsługi kanału Youtube pod nazwą Pozytywna Akademia Językowa i
wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora).
22. komentowanie na Stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?
Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w
pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz
danych logowania, o czym mowa poniżej).
Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np.
adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane
logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań
użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach
lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są
jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi
hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi
poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej
polityki.
JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA?
Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:
➢ prawo dostępu do treści jego danych,
➢ prawo do przenoszenia danych,
➢ prawo poprawiania danych,
➢ prawo sprostowania danych,
➢ prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
➢ prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub
bez podstawy prawnej,
➢ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora,
➢ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych),
jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
➢ prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane
przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w
odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy
się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać
na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu
poznania ograniczeń dotyczących Twoich uprawnień odsyłam do treści RODO.
Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres
e-mail: pozytywnaakademiajezykowa@gmail.com lub agnieszka@pozytywna-akademiajezykowa.
pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora,
jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań.
Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia
żądania i jego uzasadnienia.
CZY MOŻESZ COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?
Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym
czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej
Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu
na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane
w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy
kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio
uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.
CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW
TRZECICH?
Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw
trzecich.
W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np.
Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane
do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na
amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują
mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule
umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom,
którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
a) współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską
(tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców
tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Freshmail https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/
Mailerlite https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez
podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy jednakże każdorazowo zapoznać się z
polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie
ochrony danych osobowych. MailerLite może przechowywać część danych w Stanach
Zjednoczonych lub korzystać z dostawców usług z tego kraju, jednakże dane przetwarzane
są głównie w Unii Europejskiej.
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji
poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
a) przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia
roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez
kontrahentów i klientów,
b) przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub
wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
c) przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w
odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków
wynikających z mających zastosowanie przepisów,
d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w
odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po
wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub
okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych,
wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
g) przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w
celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i
dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów,
podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi
wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego
subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.
LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON
Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one
otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie
odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością,
zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza
informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności
przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim
zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby
upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych
osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich
danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz
aktualizować oprogramowanie.
KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?
Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym
powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy
pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy
umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony
i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności
przez RODO.
Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in.
następującym podmiotom:
1. Freshmail – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego
2. Mailerlite – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego
3. FRESHMAIL / SERWERY WEBD.PL / serwery HashMagnet – w celu
przechowywania danych osobowych na serwerze,
4. HashMagnet – w celu tworzenia stron lądowania i zbierania leadów,
5. FAKTUROWNIA / HM Faktura – w celu wystawienia dokumentów księgowych,
6. TPAY i PayPal – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
7. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu
korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
8. Serwery HashMagnet – celu obsługi domeny i serwera pocztowego,
9. HashMagnet – w celu wsparcia informatycznego czy zarządzania Stroną od strony IT,
10. Platforma upSell.pl oraz platforma HashMagnet – w celu obsługi kursów
internetowych
11.Clickmeeting – w celu organizowania webinarów i lekcji na żywo, zapraszania uczestników, komentowania i kontaktowania się w celu przekazania ważnych informacji związanych z webinarami / lekcjami na żywo.

12.innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi
technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz
Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej,
copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
13. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawnopodatkowych
związanych z rozliczeniami i księgowością.
CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?
Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem
danych osobowych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane
uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od
Administratora tych danych.
CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE?
Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w
rozumieniu RODO.
W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być
profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator
kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć
jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki
zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w
lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte
informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez
Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek,
zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.
Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono
negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.
§4 FORMULARZE
Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:
1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu
swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w
celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi
potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy
mailingowej w celu wysyłania newslettera.
Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką
prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i
handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie
przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np.
telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług
Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z
art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym
m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach,
promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób
trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co
spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w
niniejszej polityce prywatności.
Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu
wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane
w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu
udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań
Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych
związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez
Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi
newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W
takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki
newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej
wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w
formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny,
wybrany w tym celu sposób.
System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką
aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego
e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania
się, itp.).
Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i
reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że
podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego
oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana
jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione,
poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci
newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam
założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii
reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do
narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach
niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi
danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://
www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/
legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami
przez każdego Użytkownika i subskrybenta.
2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt
z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail
oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora
zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić
dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże,
maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń
wynikające z przepisów prawa.
3. Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy – Wszelkie dane w
formularzu komentarzy podajesz dobrowolnie, jeżeli chcesz taki komentarz
pozostawić. Umieszczając komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych.
Są to: imię, nazwisko, e-mail, nazwa Twojej strony internetowej, numer IP. Niektóre
dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane.
Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu
lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych
przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do
niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających
wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające
jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego zgody.
4. Formularz zamówienia w Sklepie – Składając zamówienie w sklepie internetowym
Administratora musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w
regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych
nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach
statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku
do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba
firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. Jeżeli posiadasz już konto
użytkownika w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz
hasła i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków
związanych z zamówieniem.
Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej
wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez
czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania
faktur).
5. Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy – W przypadku korzystania z usług
lub produktów Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej
umowy. W tym celu, Administrator umożliwia Ci wypełnienie formularza
reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu
sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza,
jednakże podając niezbędne dane.
Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa
użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było
dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer
rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z
przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu
realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy oraz w celach
archiwalnych i obrony przed roszczeniami.
6. Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym –
Użytkownik ma możliwość założenia konta w sklepie internetowym i w tym celu
powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych: imię, nazwisko, adres email,
adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP, a następnie hasła.
Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest
usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego
ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie.
Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe
założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez
odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z
formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis
powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich
stronach internetowych.
§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA
AUTORSKIE
1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się
do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie,
skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem za
podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie
treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.
2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich
określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały,
itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez
jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
3. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że
wskazano inaczej.
§6 TECHNOLOGIE
W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:
a) Urządzenia z dostępem do sieci Internet
b) Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
c) Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www
d) Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf.,
video, mp3, mp4.
§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw.
technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony
pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które
przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie,
smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony.
4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz
cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).
5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do Twoich
indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników.
Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy
strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją
stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
a) Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i
prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora.
Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To
narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie
działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy
osób (Facebook Ads, Facebook Insights).
Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie
pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników:
lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z
informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu
Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami.
Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia
Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również
zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji
znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
b) Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google
Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań
Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony
Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w
ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym
interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co
następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.
W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza
jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.
Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia
Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie
pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/
analytics#topic=3544906.
c) Powiadomienia typu web push, z poziomu przeglądarki – w celu lepszej
komunikacji z Użytkownikiem oraz szybszego przekazywania mu wartościowych
treści czy ofert, Administrator umożliwia wyrażenie zgody na otrzymywanie
powiadomień typu web push z poziomu przeglądarki Użytkownika.
Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień web push Użytkownik powinien na
komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję
„wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej
nazywać tę opcję).
Zgoda na otrzymywanie ww. powiadomień może zostać w każdej chwili cofnięta
poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Administrator nie
przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających
z powiadomień typu web push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na
podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do
których Administrator nie ma dostępu.
d) Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Youtube.
Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego
dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np.
Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i
polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też
bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).
Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed
założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane
przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki
odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez
portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o
celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka
(lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po
wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu
Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie
ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
e) Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads –
w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora.
Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację
danych osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką
prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich
ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.
f) Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywności
Użytkownika na stronie sklepu internetowego,
– w celu skierowania do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z
niezakończonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora.
g) Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,
Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych
stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z
serwisu You Tube czy Vimeo.
Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści
jakich dokonał Użytkownik.
Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz
tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj
danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i
zablokować wyświetlanie Ci określonych treści.
Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i
narzędzi zewnętrznych.
h) Linki afiliacyjne i programy partnerskie, w tym Google AdSense
Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych
produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści
znajdujących się na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w
link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz
na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu
produktu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na
wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.
Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami podmiotów
trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż nie ma wpływu
na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm dostawcy, w tym
wypadku Google LLC. Ustawienia i personalizację reklam możesz zmodyfikować
bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki wchodząc pod adres: https://
adssettings.google.com/authenticated.
7. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z
dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i
ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
8. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są
po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz
stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia
rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich,
ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.
11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://
wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
§8 ZGODA NA COOKIES
Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne,
możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony.
Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić –
opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub
usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne
informacje.
§9 LOGI SERWERA
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu
poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji
Użytkownika.
Data publikacji Polityki Prywatności: 20.03.2020
Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2022