REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pozytywna-akademia-jezykowa.pl oraz programu Masterclass Pozytywna Akademia Językowa masterclass.pozytywna-akademia-jezykowa.pl 

/ prawa autorskie regulaminu sklepu – radca prawny Ilona Przetacznik, Legalny Biznes Online https://legalnybiznesonline.pl 

Uzupełnienie regulaminu – sekcja subskrypcji:  Kinga Konopelko, Kancelaria Radcy Prawnego  www.kingakonopelko.pl 

Poniższy regulamin obowiązuje dla zakupów od dnia 1 stycznia 2023 r. 

SPIS TREŚCI


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

§2 DEFINICJE

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

§5 PRODUKTY NIEODPŁATNE

§6 PRODUKTY DOSTĘPNE NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ

§7 KONSULTACJE ONLINE

§8 USUGI SUBSKRYPCYJNE

§9 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§10 PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

§11 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

§12 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

§13 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§14 REKLAMACJE

§15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

§16 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§17 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

§18 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE, SIŁA WYŻSZA.

§19 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

§20 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

§21 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU/ STRONY

§ 22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE


 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.pozytywna-akademia-jezykowa.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
 1. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin. 
 2. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 
 3. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: agnieszka@pozytywna-akademia-jezykowa.pl
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i nie zawierają kosztów wysyłki. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust. 1 pkt. 28 ustawy o VAT).  
 5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu,
  w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: 
 1. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;
 2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.
 1. Nakazuje się:
 1. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 2. Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.
 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 2. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia. 
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.


§2 DEFINICJE


Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Agnieszka Sołowiej-Głuszek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POZYTYWNA AKADEMIA JĘZYKOWA Agnieszka Sołowiej-Głuszek pod adresem ul. Białych Brzóz 4 05-870 Bramki NIP: 5372321306 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 6. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 8. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.
 9. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.pozytywna-akademia-jezykowa.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 10. Produkt lub Produkt elektroniczny – towar i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, audiobooki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, webinary, lekcje video, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. 
 11. 11.Usługa – oznacza zakupione w Sklepie usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika 
 12. 12.Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 13. 13. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 14. 14.Usługa subskrypcyjna – sprzedaż produktów lub usług w regularnych odstępach czasu, w zamian za cyklicznie dokonywane opłaty; 
 15. 15.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 16. 16.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 17. 17.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 18. 18.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 19. 19.Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 20. 20.Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 21. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 22. Operator płatności – Stripe WooCommerce / PayPal / Tpay z siedzibą w Poznaniu ul. Św. Marcin 73/6, KRS: 0000412357. PayPal z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 53. KRS: 0000289372
 23. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 24. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 25. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową, a w odniesieniu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości. 
 26. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).


§3 WYMAGANIA TECHNICZNE


 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty i Produkty Elektroniczne potrzebne są:
 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;
 4. aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub. itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie. 
 1. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. Produkty dostępne w Sklepie każdorazowo przedstawione są w bieżącym asortymencie na stronie internetowej Sklepu.
 2. Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu w Sklepie.
 3. Korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych odpłatnych i nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Klienta na platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe. Mogą one być także udostępniane poprzez dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w ramach usługi newsletter po podaniu wskazanych danych osobowych. 


§5 PRODUKTY NIEODPŁATNE


 1. Sprzedawca umożliwia skorzystanie z Produktów nieodpłatnych, o czym informuje w opisie produktu.
 2. Do Produktów nieodpłatnych zalicza się:
 1. mini-kursy online;
 2. e-booki;
 3. wybrane nagrania video / szkolenia.

3. Korzystanie z Produktów nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Klienta na Platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Produkty.

4. Produkty nieodpłatne dostępne są czasowo. 

5. Informacje dotyczące terminu dostępności, znajdują się w opisie Produktu lub na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu.


§6 PRODUKTY DOSTĘPNE NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ


 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się na Platformie szkoleniowej zakładając Konto Klienta.
 2. Rejestracja na Platformie szkoleniowej i utrzymanie Konta Klienta odbywa się nieodpłatnie w ramach ceny zapłaconej za zakupiony Produkt.
 3. Produkty dostępne na Platformie szkoleniowej to: 
 1. Szkolenia online;
 2. Konferencje online;
 3. Warsztaty online;
 4. Kursy online;
 5. Webinary;
 6. E-booki, audiobooki;
 7. Materiały dodatkowe w formacie pdf (notatki z lekcji, tabele gramatyczne i inne materiały edukacyjne)
 1. Dostęp do zakupionych Produktów na Platformie szkoleniowej może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności Produktu znajduje się w opisie danego Produktu lub na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu.
 2. Dostęp do zakupionego Produktu na Platformie szkoleniowej następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu zapłaty za Produkt.

§7 KONSULTACJE ONLINE

  1. Sprzedawca w swojej ofercie posiada również możliwość przeprowadzenia odpłatnych konsultacji online.
  2. Konsultacje są udzielane na podstawie przesłanych przez Klienta drogą elektroniczną informacji na adres e-mail agnieszka@pozytywna-akademia-jezykowa.pl lub poprzez zakup w Sklepie (o ile udostępniono możliwość zakupu ww. Produktu w Sklepie).
  3. Sprzedawca udostępnia konsultacje on-line indywidualne.
  4. Sprzedawca udostępnia Pakiety konsultacji w ramach zajęć w parach/ małych grupach. Szczegółowe informacje znajdują się w opisie Produktu. 
  5. Zajęcia w parach / małych grupach dostosowane są do poziomów językowych i określonej tematyki. 
  6. Pod pojęciem godzina konsultacji rozumie się 45-minut, o ile z opisu Produktu nie wynika inaczej.
  7. Celem opracowania kompleksowej konsultacji, Sprzedawca może przeprowadzić wywiad z Klientem, również drogą elektroniczną (np. mailowo).
  8. Konsultacje są realizowane w terminie 30 dni od dnia:
 1. dokonania płatności i potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji lub 
 2. dokonania płatności i potwierdzenia wybranego terminu konsultacji w udostępnionym kalendarzu elektronicznym. 
  1. 9. W ramach konsultacji indywidualnej, Klient jest uprawniony do jednokrotnego przełożenia terminu zakupionej konsultacji. Termin konsultacji może zostać zmieniony przez Klienta nie później niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem zajęć (np. smsem/e-mailem). Wraz ze zmianą terminu konsultacji, Klient przedstawia propozycję nowego terminu, w którym konsultacja może się odbyć do uzgodnienia ze Sprzedawcą.
  2. 10.W przypadku braku spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 9, zajęcia, które zostały odwołane traktowane są jako zrealizowane.  

§8 USUGI SUBSKRYPCYJNE 

  1. W celu złożenia zamówienia na Usługę subskrypcyjną należy:
 1. Wejść na stronę główną https://www.pozytywna-akademia-jezykowa.pl a następnie w zakładkę MASTERCLASS;
 2. Wybrać „Kup dostęp”
 3. następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami, uzupełnić formularz zamówienia i zaakceptować Regulamin, a następnie przejść do wyboru i dokonania płatności
 4. Złożenie zamówienia jest także możliwe bezpośrednio przez stronę lądowania masterclass.pozytywna-akademia-jezykowa.pl (przycisk „kup dostęp”) oraz w wersji demonstracyjnej programu.
   1. Opłacenie dostępu odbywa się poprzez konto Paypal / obciążanie karty kredytowej lub debetowej / przelewy natychmiastowe Tpay lub przelew bankowy (do wyboru).
   2. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu Usługi subskrypcyjnej, Klient otrzyma na skrzynkę mailową dane dostępowe.
   3. Materiały są udostępniane Klientowi w panelu Klienta, który tworzy się automatycznie przy składaniu zamówienia. Dostęp do panelu jest możliwy po zalogowaniu się.
   4. W przypadku zmiany cen w subskrypcji, Klient zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem. W tej sytuacji Klient może zrezygnować z subskrypcji przed rozpoczęciem nowego cyklu rozliczeniowego.
   5. Umowa na Usługę subskrypcyjną może zostać zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony.
   6. O ile nic innego nie wynika z opisu produktu, umowa na Usługę subskrypcyjną jest zawarta na czas nieokreślony z możliwości jej wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 10 i nast.
   7. W przypadku umowy zawartej na czas określony, gdy przed upływem okresu rozliczeniowego Klient nie zrezygnuje z Usługi, umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. 
   8. Okres rozliczeniowy odpowiada wybranemu przez Klienta modelowi płatności (np. płatność miesięczna,  płatność półroczna, płatność roczna).

10.Klient może zrezygnować z Usługi (wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony lub określony) ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego, w którym złożono wypowiedzenie. 

11. Rezygnacja z Usługi subskrypcyjnej może nastąpić poprzez zgłoszenie rezygnacji Sprzedawcy. Rezygnacja może zostać złożona przez zalogowanie się na Konto Użytkownika i złożenie rezygnacji z Usługi poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj” lub w drodze e-mailowej.

12. Rezygnacja z Usługi subskrypcyjnej może nastąpić również w przypadku braku opłacenia Usługi na kolejny okres rozliczeniowy, w tym m.in. braku udostępnienia środków na karcie kredytowej lub debetowej.

§9 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj
  do koszyka” / „Kup dostęp” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
 1. imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
 2. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 3. numeru telefonu,
 4. adresu e-mail,
 5. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Akceptuje regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,
 6. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.


 1. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki. 
 2. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 4. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 5. W trakcie składania zamówienia klient wyraża zgodę na komunikację mailową (wysyłanie maili dotyczących zamówienia, faktur, aktualizacji, materiałów dodatkowych, informacji o szkoleniach, zmianach, itd.) poprzez kliknięcie checkboxa.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 7. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty. 
 8. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 1. a) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia);
 2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).§10 PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Produktów.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Produktu przed jego premierą w cenie specjalnej.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty nowe i cechujące się małą dostępnością, a także Produkty, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Produktów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Produktu.
 5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami.
 6. Zakupione podczas przedsprzedaży Produkty są realizowane (np. dodawane na Konto Klienta) w kolejności dokonanych Zamówień.

§11 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI


 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i nie zawierają kosztów wysyłki. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust. 1 pkt. 28 ustawy o VAT).  
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:


 1. za pomocą PayPal – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu PayPal w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis.
 2. za pomocą kart kredytowych / debetowych – Klient będzie mógł dokonać płatności przez dostawcę usług płatniczych w przypadku płatności kartą za usługę subskrypcyjną (płatności Strop WooCommerce / PayPal)
 3. za pomocą przelewów natychmiastowych za pośrednictwem Tpay – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu Tpay w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis
 4. za pomocą przelewu bankowego 
 1. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w polu „Kod kuponu”  i  kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.
 2. Na życzenie Klienta do Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 3. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 
 4. Jeżeli Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 

§12 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY


 1. Wysyłka Produktu nastąpi w terminie od 2 do 7 dni od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji. 
 2. Dostawy realizowane są na terenie Polski.  Dostawy w Unii Europejskiej realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu warunków. W tym celu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia.  
 4. W przypadku konsultacji, szkoleń czy innych usług indywidualnych zamówionych przez Klienta, a które są dostępne w ofercie Sklepu, realizacja usługi nastąpi po ustaleniu terminu przez obie strony, w terminie wybranym przez Klienta w kalendarzu online (jeśli taki jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie Produktu.
 5. W przypadku Produktów elektronicznych takich jak kursy online, webinary i szkolenia wysyłka do pobrania lub dostępu do danego kursu następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że zaznaczono inaczej w opisie danego Produktu (dotyczy to głównie przedsprzedaży). Dostęp może być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się nieodpłatnie w ramach usługi otrzymania konta Klienta. 
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Klient wybiera płatność w formie przedpłaty, zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W racie braku wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (z wyłączeniem sobót, niedziel, innych dni ustawowo wolnych od pracy), zamówienie ulega anulowaniu.
 8. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 9. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp. 
 10. 10.W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. 
 11. 11.Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail w przypadku Produktów elektronicznych.  
 12. 12.Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
 1. a)Przesyłka pocztowa;
 2. b)Paczkomaty;
 3. c)Przesyłka kurierska;
 4. d)Przesyłka elektroniczna. 


§13 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu/dostarczenia treści cyfrowej/ Produktu cyfrowego) ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia. 
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji
  i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie. 
 6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane
  z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać. 
 7. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Produktów, w tym w szczególności z kursów online Sprzedawcy. 
 8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.  
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika. 
 13. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.
 14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 
 16. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie. 
 17. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 
 18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 19. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. 
 20. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił. 
 21. Sprzedawca przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarcza Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający z braku aktualizacji, błędów urządzenia, niewłaściwej instalacji po stronie Klienta.
 22. Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia.

§14 REKLAMACJE


 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego. 
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię
  i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
  i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany
  w niniejszym Regulaminie. 
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta. 
 7. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową. 
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy 
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
  od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 10. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 11. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 13. W przypadku reklamacji Produktów elektronicznych albo w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 14. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy (jeśli były odpłatne). 
 15. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne). 
 16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 17. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

§15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA


 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin
  do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. 
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następującym przypadku:
 1. umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych);
 2. gdy Klient wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

7. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt elektroniczny wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.  

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu fizycznego lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu fizycznego inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty fizyczne do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt fizyczny na adres Sprzedawcy.

11. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy). 

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

13. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim. 

14. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

15. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia. 


§16 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§17 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA


 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
 1. Usług świadczonych drogą elektroniczną
 2. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta
 3. Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową,

w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców. 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

§18 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE, SIŁA WYŻSZA.


 1. Wszelkie treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwa firmy, szata graficzna, materiały elektroniczne i Produkty dostępne w Sklepie(w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
 3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu fizycznego lub elektronicznego lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,  
 2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
 3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym
  w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 1. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w opłacie dokonywanej przez Klienta. 
 2. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: 
 1. publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 2. udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
 3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 1. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt,
  w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim. 
 2. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).
 5. Sprzedawca nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Klienta lub innych podmiotów, z których usług Klient korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Sprzedawcy.
 6. Użytkownik powinien dochować wszelkiej staranności do zabezpieczenia otrzymanych od Sprzedawcy: hasła, loginu, dostępu do konta .  
 7. W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Postanowienie ze zdania poprzedzającego zastosowanie będzie miało również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy. 
 8. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego. 
 9. Strona Umowy uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji, w której niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje o powyższym drugą stronę, w sytuacji w której posiądzie przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie umowy. 

§19 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. 1.Administratorem danych osobowych Klienta jest POZYTYWNA AKADEMIA JĘZYKOWA Agnieszka Sołowiej-Głuszek, NIP: 5372321306 REGON: 141111285 zwany w Regulaminie również Sprzedawcą.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: pozytywnaakademiajezykowa@gmail.com lub agnieszka@pozytywna-akademia-jezykowa.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową. 
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 3. Informowaniu o aktualizacjach produktu, kluczowych zmianach niezbędnych do prawidłowego korzystania z zakupionego produktu;
 4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 7. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 11. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 12. w celu wysyłki newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 
 3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, platformie kursowej HashMagnet, itp.
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Metą Platforms Ireland Limited, Google, Microsoft dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook (Metą Platforms Ireland Limited) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:  
 1. – współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. – stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 3. – stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, którym na przekazywanie danych osobowych Klient wyraził zgodę. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.pozytywna-akademia-jezykowa.pl


§20 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. 3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.§21 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU/ STRONY

1. W ramach Sklepu prezentowanie są opinie klientów i/ lub osób, które skorzystały z usług Sprzedawcy. 

2. Każdy klient Sklepu ma możliwość pozostawienia opinii i tym samym wyraża zgodę na jej opublikowanie. 

3. Opinie mogą pojawiać się w różnych miejscach: w opisie produktów i usług, w zakładce z opiniami lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów, np. do mediów społecznościowych, do wizytówki Google, do serwisów takich jak Opineo, Ceneo, itp. Mogą być także prezentowane w różnym formacie z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych. 

4. Sprzedawca dokłada starań, aby opinie były rzetelne i pochodziły od rzeczywistych klientów Sklepu. Opinie są weryfikowane przez Sprzedawcę.  

5. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w ramach współpracy barterowej.

6. Sprzedawca może publikować wybrane opinie i nie jest zobowiązany publikować wszystkich. Jest uprawniony do ich usuwania. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana.


§ 22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Link do polityki prywatności:

https://masterclass.pozytywna-akademia-jezykowa.pl/polityka-prywatnosci/Link do obowiązku informacyjnego (newsletter Pozytywna Akademia Językowa):

https://www.pozytywna-akademia-jezykowa.pl/wp-content/uploads/2022/03/Obowiazek-informacyjny-Newsletter-PAJ.pdf 
ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA


Miejscowość, data: …………………………….


Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….


[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________


Reklamacja Produktu fizycznego/elektronicznego

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt  ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy. 

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc) 
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc) 
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….


Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________
ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA


Miejscowość, data: …………………………….


Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….


[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________


Reklamacja Produktu fizycznego/elektronicznego zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy. 

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc) 
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc) 
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….


Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 


Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

  1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………


Data: ____________________ Podpis: __________________ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA 


Miejscowość, data: …………………………….


Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….


[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________


Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],


Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________ 


ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA


Miejscowość, data: …………………………….


Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….


[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________


Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta


Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 


Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

  1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………Data: _____________________ Podpis: _____________