REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.pozytywna-akademia-jezykowa.pl oraz programu

Masterclass Pozytywna Akademia Językowa

masterclass.pozytywna-akademia-jezykowa.pl

/ prawa autorskie regulaminu sklepu – radca prawny Ilona Przetacznik, Legalny Biznes Online

Uzupełnienie regulaminu – sekcja subskrypcji: Kinga Konopelko, Kancelaria Radcy Prawnego

SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE ……………………………………………….2

§2 DEFINICJE …………………………………………………………………………………………………………..3

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE ………………………………………………………………………………….5

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE ……………………………………………………………………..6

§5 PRODUKTY NIEODPŁATNE …………………………………………………………………………………..6

§6 PRODUKTY DOSTĘPNE NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ …………………………………..6

§7 KONSULTACJE ONLINE ………………………………………………………………………………………..7

§8 USUGI SUBSKRYPCYJNE …………………………………………………………………………………….8

§9 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ …………………………………………………………………9

§10 PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW ………………………………………………………………………11

§11 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI ………………………………………………………..11

§12 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY ……………………………………12

§13 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ …………………………………………….13

§14 REKLAMACJE …………………………………………………………………………………………………..15

§15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA …………………………………………….15

§16 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ………………………………………..17

§17 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA 18

§18 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE, SIŁA

WYŻSZA. ………………………………………………………………………………………………………………..19

§19 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES …………………………………………………………………..21

§20 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

PRZEZ KONSUMENTA …………………………………………………………………………………………….24

§ 21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE …………………………………………………………………………..25

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.pozytywna-akademiajezykowa.

pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest

prowadzony przez Sprzedawcę.

2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze

Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

➢ adres e-mail: agnieszka@pozytywna-akademia-jezykowa.pl; masterclass@pozytywna-akademia-jezykowa.pl

➢ Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty

elektronicznej

3. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży

Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.

4. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin

przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść

Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub

wydruk.

5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest

akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża

zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i nie zawierają kosztów

wysyłki. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej

działalności (art. 43 ust. 1 pkt. 28 ustawy o VAT).

7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu,

w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w

rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w

rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU

KONSUMENTA …………………………………………………………………………………………………….26

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU

PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA …………………………………………………28

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU

KONSUMENTA …………………………………………………………………………………………………….31

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU

PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA …………………………………………………33

8. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o

charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

a) rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;

b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w

szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.

9. Nakazuje się:

a) Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;

b) Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

c) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych

Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.

10. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając

niepoprawnych danych osobowych.

11. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Agnieszka Sołowiej-Głuszek prowadząca działalność

gospodarczą pod firmą POZYTYWNA AKADEMIA JĘZYKOWA Agnieszka Sołowiej-

Głuszek pod adresem ul. Białych Brzóz 4 05-870 Bramki NIP: 5372321306 zgodnie z

dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej.

2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za

pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach

Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

lub zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,

że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z

przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej

Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

7. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.

8. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem

www.pozytywna-akademia-jezykowa.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za

pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych

Produktów.

9. Produkt lub Produkt elektroniczny – towar i materiały zakupione lub dostępne

w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci

cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności ebooki,

audiobooki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach

Sklepu, szkolenia, konsultacje, webinary, lekcje video, usługi indywidualne, a także

produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono

inaczej.

10.Usługa – oznacza zakupione w Sklepie usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz

Użytkownika

11.Usługa subskrypcyjna – sprzedaż produktów lub usług w regularnych odstępach

czasu, w zamian za cyklicznie dokonywane opłaty;

12.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a

Klientem za pośrednictwem Sklepu.

13.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach

konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

14.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

dalej jako Kodeks cywilny.

15.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako

UŚUDE.

16.Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do

zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz

Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

17.Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć

Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

18. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

włącznie.

19. Operator płatności – Tpay z siedzibą w Poznaniu ul. Św. Marcin 73/6, KRS:

0000412357. PayPal z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 53. KRS: 0000289372

20. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami

prawa.

21. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie

sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w

zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

22. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także

wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą

właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób

zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający

funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz

składania zamówień na Produkty i Produkty Elektroniczne potrzebne są:

a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;

b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej

obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari,

Google Chrome;

c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;

d) aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc.,

docx, xsl, mobi, pub. itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w

formacie elektronicznym opisanym w ofercie.

3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania,

modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez

nieuprawnione osoby trzecie.

4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego

funkcjonowania Sklepu.

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

1. Produkty dostępne w Sklepie każdorazowo przedstawione są w bieżącym

asortymencie na stronie internetowej Sklepu.

2. Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują

się w opisach Produktu w Sklepie.

§5 PRODUKTY NIEODPŁATNE

1. Sprzedawca umożliwia skorzystanie z Produktów nieodpłatnych, o czym

informuje w opisie produktu.

2. Do Produktów nieodpłatnych zalicza się:

a) mini-kursy online;

b) e-booki;

c) wybrane nagrania video / szkolenia.

3. Korzystanie z Produktów nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może

wymagać posiadania Konta Klienta na Platformie szkoleniowej, na której udostępniane

są Produkty.

4. Produkty nieodpłatne dostępne są czasowo.

5. Informacje dotyczące terminu dostępności, znajdują się w opisie Produktu lub

na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu.

§6 PRODUKTY DOSTĘPNE NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, do których dostęp możliwy jest wyłącznie

po opłaceniu i zarejestrowaniu się na Platformie szkoleniowej zakładając Konto

Klienta.

2. Rejestracja na Platformie szkoleniowej i utrzymanie Konta Klienta odbywa się

nieodpłatnie w ramach ceny zapłaconej za zakupiony Produkt.

3. Produkty dostępne na Platformie szkoleniowej to:

a) Szkolenia online;

b) Konferencje online;

c) Warsztaty online;

d) Kursy online;

e) Webinary;

f) E-booki, audiobooki;

g) Materiały dodatkowe w formacie pdf (notatki z lekcji, tabele gramatyczne i inne

materiały edukacyjne)

4. Dostęp do zakupionych Produktów na Platformie szkoleniowej może być czasowy lub

nieograniczony. Informacja o terminie dostępności Produktu znajduje się w opisie

danego Produktu lub na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu.

5. Dostęp do zakupionego Produktu na Platformie szkoleniowej następuje niezwłocznie,

po zaksięgowaniu zapłaty za Produkt.

§7 KONSULTACJE ONLINE

1. Sprzedawca w swojej ofercie posiada również możliwość przeprowadzenia

odpłatnych konsultacji online.

2. Konsultacje są udzielane na podstawie przesłanych przez Klienta drogą

elektroniczną informacji na adres e-mail agnieszka@pozytywna-akademiajezykowa.

pl lub poprzez zakup w Sklepie (o ile udostępniono możliwość zakupu ww.

Produktu w Sklepie).

3. Sprzedawca udostępnia konsultacje on-line indywidualne.

4. Sprzedawca udostępnia Pakiety konsultacji w ramach zajęć w parach/ małych

grupach. Szczegółowe informacje znajdują się w opisie Produktu.

5. Zajęcia w parach / małych grupach dostosowane są do poziomów językowych i

określonej tematyki.

6. Pod pojęciem godzina konsultacji rozumie się 45-minut, o ile z opisu Produktu nie

wynika inaczej.

7. Celem opracowania kompleksowej konsultacji, Sprzedawca może przeprowadzić

wywiad z Klientem, również drogą elektroniczną (np. mailowo).

8. Konsultacje są realizowane w terminie 30 dni od dnia:

a) dokonania płatności i potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do

realizacji lub

b) dokonania płatności i potwierdzenia wybranego terminu konsultacji

w udostępnionym kalendarzu elektronicznym.

9. W ramach konsultacji indywidualnej, Klient jest uprawniony do jednokrotnego

przełożenia terminu zakupionej konsultacji. Termin konsultacji może zostać

zmieniony przez Klienta nie później niż na 24 godziny przed zarezerwowanym

terminem zajęć (np. smsem/e-mailem). Wraz ze zmianą terminu konsultacji, Klient

przedstawia propozycję nowego terminu, w którym konsultacja może się odbyć do

uzgodnienia ze Sprzedawcą.

10.W przypadku braku spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 9, zajęcia, które

zostały odwołane traktowane są jako zrealizowane.

§8 USUGI SUBSKRYPCYJNE

1. W celu złożenia zamówienia na Usługę subskrypcyjną należy:

a) Wejść na stronę główną https://www.pozytywna-akademia-jezykowa.pl a

następnie w zakładkę MASTERCLASS;

b) Wybrać „Kup dostęp”

c) następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,

uzupełnić formularz zamówienia i zaakceptować Regulamin, a następnie przejść do

wyboru i dokonania płatności

d) Złożenie zamówienia jest także możliwe bezpośrednio przez stronę lądowania

masterclass.pozytywna-akademia-jezykowa.pl (przycisk „kup dostęp”) oraz w wersji

demonstracyjnej programu.

2. Opłacenie dostępu odbywa się poprzez konto Paypal / obciążanie karty kredytowej

lub debetowej / przelewy natychmiastowe Tpay lub przelew bankowy (do wyboru).

3. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu Usługi subskrypcyjnej, Klient otrzyma na

skrzynkę mailową dane dostępowe.

4. Materiały są udostępniane Klientowi w panelu Klienta, który tworzy się

automatycznie przy składaniu zamówienia. Dostęp do panelu jest możliwy po

zalogowaniu się.

5. W przypadku zmiany cen w subskrypcji, Klient zostanie powiadomiony z

wyprzedzeniem. W tej sytuacji Klient może zrezygnować z subskrypcji przed

rozpoczęciem nowego cyklu rozliczeniowego.

6. Umowa na Usługę subskrypcyjną może zostać zawarta na czas określony lub na

czas nieokreślony.

7. O ile nic innego nie wynika z opisu produktu, umowa na Usługę subskrypcyjną jest

zawarta na czas nieokreślony z możliwości jej wypowiedzenia z zachowaniem

okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 10 i nast.

8. W przypadku umowy zawartej na czas określony, gdy przed upływem okresu

rozliczeniowego Klient nie zrezygnuje z Usługi, umowa zostanie automatycznie

przedłużona na czas nieokreślony.

9. Okres rozliczeniowy odpowiada wybranemu przez Klienta modelowi płatności (np.

płatność miesięczna, płatność półroczna, płatność roczna).

10.Klient może zrezygnować z Usługi (wypowiedzieć umowę zawartą na czas

nieokreślony lub określony) ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego, w

którym złożono wypowiedzenie.

11. Rezygnacja z Usługi subskrypcyjnej może nastąpić poprzez zgłoszenie rezygnacji

Sprzedawcy. Rezygnacja może zostać złożona przez zalogowanie się na Konto

Użytkownika i złożenie rezygnacji z Usługi poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj” lub

w drodze e-mailowej.

12. Rezygnacja z Usługi subskrypcyjnej może nastąpić również w przypadku braku

opłacenia Usługi na kolejny okres rozliczeniowy, w tym m.in. braku udostępnienia

środków na karcie kredytowej lub debetowej.

§9 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu

odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych

wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana

w opisie Produktu).

2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien

podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach

Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj

do koszyka” / „Kup dostęp” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego

wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może

dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie

kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach

następujących danych:

a) imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,

b) adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

c) numeru telefonu,

d) adresu e-mail,

e) akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako

„Akceptuje regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania

Zamówienia,

f) wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie

przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.

4. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe

informacje o dostarczeniu przesyłki.

5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru

co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i

płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych

oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy

płatności.

7. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż

zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy

zapłaty.

8. W trakcie składania zamówienia klient wyraża zgodę na komunikację mailową

(wysyłanie maili dotyczących zamówienia, faktur, aktualizacji, materiałów

dodatkowych, informacji o szkoleniach, zmianach, itd.) poprzez kliknięcie checkboxa.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia

ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

10. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w

Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.

11. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy

podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

12. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta

wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży

zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w

przypadku:

a) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak

wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia);

b) nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku

wyboru opcji płatności przelewem).

§10 PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

1. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Produktów.

2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Produktu przed jego premierą w cenie

specjalnej.

3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty nowe i cechujące się małą

dostępnością, a także Produkty, które dopiero ukażą się w Sklepie.

4. Termin dostępności Produktów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie

Produktu.

5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami.

6. Zakupione podczas przedsprzedaży Produkty są realizowane (np. dodawane

na Konto Klienta) w kolejności dokonanych Zamówień.

§11 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i nie zawierają kosztów

wysyłki. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na rodzaj

prowadzonej działalności (art. 43 ust. 1 pkt. 28 ustawy o VAT).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w

Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów,

przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania

Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia,

które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.

Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) za pomocą PayPal – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu

PayPal w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis.

b) za pomocą kart kredytowych / debetowych – Klient będzie mógł dokonać

płatności przez tego dostawcę usług płatniczych w przypadku płatności kartą za

usługę subskrypcyjną (PayPal)

c) za pomocą przelewów natychmiastowych za pośrednictwem Tpay – Klient

zostanie przeniesiony na stronę serwisu Tpay w celu dokonania płatności na

zasadach wskazanych przez ten serwis

d) za pomocą przelewu bankowego

4. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu

kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w polu „Kod kuponu” i

kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.

5. Na życzenie Klienta do Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę,

jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do

Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§12 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

1. Wysyłka Produktu nastąpi w terminie od 2 do 7 dni od momentu przyjęcia

Zamówienia do realizacji.

2. Dostawy realizowane są na terenie Polski. Dostawy w Unii Europejskiej

realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu warunków. W tym celu, Klient

powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

3. Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia. Klient może się z

nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia.

4. W przypadku konsultacji, szkoleń czy innych usług indywidualnych

zamówionych przez Klienta, a które są dostępne w ofercie Sklepu, realizacja

usługi nastąpi po ustaleniu terminu przez obie strony, w terminie wybranym

przez Klienta w kalendarzu online (jeśli taki jest udostępniony) lub w terminie

wskazanym w opisie Produktu.

5. W przypadku Produktów elektronicznych takich jak kursy online, webinary i

szkolenia wysyłka do pobrania lub dostępu do danego kursu następuje

zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że

zaznaczono inaczej w opisie danego Produktu (dotyczy to głównie

przedsprzedaży). Dostęp może być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem

kursu i terminami wskazanymi w opisie. Dostawa zamówionych Produktów

odbywa się nieodpłatnie w ramach usługi otrzymania konta Klienta.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki

liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7. Jeżeli Klient wybiera płatność w formie przedpłaty, zobowiązuje się do

niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W racie braku

wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (z wyłączeniem

sobót, niedziel, innych dni ustawowo wolnych od pracy), zamówienie ulega

anulowaniu.

8. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego

Sprzedawcy.

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia

adres wysyłki lub adres e-mail w przypadku Produktów elektronicznych.

10.Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

a)Przesyłka pocztowa;

b)Paczkomaty;

c)Przesyłka kurierska;

d)Przesyłka elektroniczna.

§13 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą

elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez

Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu/dostarczenia treści

cyfrowej/ Produktu cyfrowego) ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta

świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki

newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera,

zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.

4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji

i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą

logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest

na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.

5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz

rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.

6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane

z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu

w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z

niego korzystać.

7. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Produktów, w

tym w szczególności z kursów online Sprzedawcy.

8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie

nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

9. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej

chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia

poprzedniego.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku

z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne

służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby

nieuprawnione.

11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego

funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

12. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz

zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.

13. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może

wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na

utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn

poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną

na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.

14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć

umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go

prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu

wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem

umowy.

15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć

umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go

prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w

przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego

Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w

sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z

dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla

innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub

udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane

niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub

naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia

techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego

zasobów.

16. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w

drodze porozumienia stron w każdym czasie.

17. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w

każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich

Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

19. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub

skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

20. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub

uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które

zamówił.

§14 REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu

art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów

zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o

prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w

zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub

prawną.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię

i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj

i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku

otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia

pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany

w niniejszym Regulaminie.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni

od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres email

składającego reklamację.

7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia

reklamacji.

8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do

niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi

Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i

ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

10. W przypadku reklamacji Produktów elektronicznych albo w związku z

korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez

Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym

regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu

oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu

skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi

odpowiedzi.

§15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od

dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować

Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego

oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin

do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą

wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy.

3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje

się w załączniku do niniejszego regulaminu.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6

niniejszego paragrafu.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny

sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

Konsumentowi w następującym przypadku:

a) umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za

wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo

odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych);

b) gdy Klient wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu

elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt

elektroniczny wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego przed

upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób

traci prawo do odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu

fizycznego lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego,

które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu fizycznego inny niż najtańszy

możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku

zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty fizyczne do Sprzedawcy niezwłocznie,

jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy

Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni

odeśle zwracany Produkt fizyczny na adres Sprzedawcy.

11. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu

fizycznego tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego

będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

13. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez

Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do

Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia.

§16 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących

Przedsiębiorcami.

2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na

podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z

tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może

wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na

utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn

poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na

podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w

stosunku do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym

Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej

zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą

elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to

żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie

będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty

przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na

ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi

odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go

do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie

przesyłki.

6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo

samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać

dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez

Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

7. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta)

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona

do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy

sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do

Przedsiębiorcy.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie

jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi

właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§17 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje

zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością

gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w

szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą

dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

a) Usług świadczonych drogą elektroniczną

b) Odstąpienia od umowy przez Konsumenta

c) Reklamacji i rękojmi,

w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art.

385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym

zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas

procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w

niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub

odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności

potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub

przekazać te informacje w inny sposób.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu

przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym

zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego

działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego,

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co

czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go

uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§18 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE, SIŁA

WYŻSZA.

1. Wszelkie treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwa firmy, szata graficzna, materiały

elektroniczne i Produkty dostępne w Sklepie(w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi

świadczone przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i

stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i

wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on

odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o

których mowa w ustępie powyższym.

3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu fizycznego lub elektronicznego lub

wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym

Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa

do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach

umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez

ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe

przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez

Sprzedawcę,

b) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz

docx.,

c) Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym

w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.

5. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do

Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji

wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji

zawiera się w opłacie dokonywanej przez Klienta.

6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego

części:

a) publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji

dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,

b) udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,

c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

7. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt,

w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie elearningowej)

nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.

8. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie

Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów

udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić

odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego

odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub

niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym

w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

10. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w

szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx.,

ćwiczeń, lekcji, modułów).

11. Sprzedawca nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w

zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Klienta lub innych podmiotów,

z których usług Klient korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą

mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Sprzedawcy.

12. Użytkownik powinien dochować wszelkiej staranności do zabezpieczenia

otrzymanych od Sprzedawcy: hasła, loginu, dostępu do konta .

13. W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej

odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko

okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy.

Postanowienie ze zdania poprzedzającego zastosowanie będzie miało również w

okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu

siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie

stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.

14. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć

zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i

działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego

zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt

terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.

15. Strona Umowy uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w

sytuacji, w której niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje o

powyższym drugą stronę, w sytuacji w której posiądzie przekonanie, że zdarzenie to

uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie umowy.

§19 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1.Administratorem danych osobowych Klienta jest POZYTYWNA AKADEMIA

JĘZYKOWA Agnieszka Sołowiej-Głuszek, NIP: 5372321306 REGON: 141111285 zwany

w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania

Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się

używając poniższych danych: e-mail: pozytywnaakademiajezykowa@gmail.com lub

agnieszka@pozytywna-akademia-jezykowa.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie

będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a

Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego

Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub

wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia

Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta

związanej z zawartą umową.

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i

na następujących podstawach prawnych:

a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów

prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z

przepisów prawa);

b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności

elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub

wykonania umowy);

c) Informowaniu o aktualizacjach produktu, kluczowych zmianach niezbędnych do

prawidłowego korzystania z zakupionego produktu;

d) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust.

1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

f) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

g) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

h) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1

lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes administratora);

i) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą

służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie

uzasadniony interes administratora);

j) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

k) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6

ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach

związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów

Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą

niemożliwe.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także

przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie

obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje

się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym

mu celu.

6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak

na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,

dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy

systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom,

zaangażowanym w prace sklepu internetowego, platformie kursowej HashMagnet, itp.

7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców

różnych usług np. Facebook, Instagram, Google, Microsoft dane mogą być

przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych w związku z ich

przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i

Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty)

lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one

przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i

bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

a) – współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w

odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

b) – stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję

Europejską,

c) – stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ

nadzorczy lub tym, którym na przekazywanie danych osobowych Klient wyraził

zgodę.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do

danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z

aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu

też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane

przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał

swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na

przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie

podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z

korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne

odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych

osobowych przez osoby nieuprawnione.

12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych

osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka

plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:

https://www.pozytywna-akademia-jezykowa.pl/wp-content/uploads/2022/06/POLITYKA-PRYWATNOSCI-I-COOKIES-.pdf 

§20 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z

zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.

Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem

o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem

o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

między Klientem a Sprzedawcą,

c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw

konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie

internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,

do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich

Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod

adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów

pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego

rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających

z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu

postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to

zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom

właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i

właściwością ogólną.

§ 21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są

w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w

zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego

Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji

na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu

obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się

niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy

konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom

właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi

właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu

cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych

osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności:

https://www.pozytywna-akademia-jezykowa.pl/wp-content/uploads/2022/06/POLITYKA-PRYWATNOSCI-I-COOKIES-.pdf 

Link do obowiązku informacyjnego (newsletter Pozytywna Akademia Językowa):

https://www.pozytywna-akademia-jezykowa.pl/wp-content/uploads/2022/03/Obowiazekinformacyjny-

Newsletter-PAJ.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU

KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu fizycznego/elektronicznego

N i n i e j s z y m z a w i a d a m i a m , i ż z a k u p i o n y p r z e z e m n i e w

d n i u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P r o d u k t

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … .

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

 wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)

 nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)

 o b n i ż e n i a c e n y t owa r u o kwo t ę …………………. . z ł , s ł own i e :

…………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),

 odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

N u m e r r a c h u n k u b a n k o w e g o d o z w r o t u ś r o d k ó w :

………………………………………………………………………………………………………

…………………

P o s i a d a c z r a c h u n k u b a n k o w e g o : … … … … … … … … … … … … . .

………………………………….

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU

PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu fizycznego/elektronicznego zakupionego przez

przedsiębiorcę na prawach konsumenta

N i n i e j s z y m z a w i a d a m i a m , i ż z a k u p i o n y p r z e z e m n i e w

d n i u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P r o d u k t

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … .

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

 wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)

 nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)

 o b n i ż e n i a c e n y t owa r u o kwo t ę …………………. . z ł , s ł own i e :

…………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),

 odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

N u m e r r a c h u n k u b a n k o w e g o d o z w r o t u ś r o d k ó w :

………………………………………………………………………………………………………

…………………

P o s i a d a c z r a c h u n k u b a n k o w e g o : … … … … … … … … … … … … . .

………………………………….

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa

sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością

gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w

szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące

się w CEIDG:

1. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

2. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

3. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

4. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

5. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

6. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

7. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

Data: ____________________ Podpis: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU

KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………………………………………….

nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej

n a s t ę p u j ą c y c h r z e c z y

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

P r o s z ę o z w r o t k w o t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . z ł

(słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..….

[wypełnić jeśli dotyczy]

 n a r a c h u n e k b a n k o w y o

numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli

dotyczy],

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU

PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku

przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………………………………………….

nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej

n a s t ę p u j ą c y c h r z e c z y :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

P r o s z ę o z w r o t k w o t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . z ł

(słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..….

[wypełnić jeśli dotyczy]

 n a r a c h u n e k b a n k o w y o

numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli

dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa

sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością

gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w

szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące

się w CEIDG:

8. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

9. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

10. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

11. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

12. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

13. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

14. P K D N R … … … … … … … … … … … O p i s :

……………………………………………………………………

Data: _____________________ Podpis: _____________